HOME - Algemene voorwaarden

  • 0 Product(en) € 0,00

    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Stickerfactory

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van goederen of diensten, tot stand gekomen middels de webshop van thestickerfactory.nl. Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument om op afstand aankopen te doen. Inhoudelijk dienen de klanten van thestickerfactory.nl, alsmede thestickerfactory.nl zelf, zich aan de Algemene voorwaarden te houden.
 
 
Contactgegevens
Algemeen contactpersoon: Serjon Eijgelaar
 
thestickerfactory.nl
Loswal 4     
9206 AH   Drachten
T 0512-547378

E info@thestickerfactory.nl
 
thestickerfactory.nl is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder vermelding van dossiernummer: 01131903
BTW nummer: NL 1100.34.788 B.02
Abn Amro nr : 53.33.25.900
 
 
Artikel 1: Definities
1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf die middels thestickerfactory.nl goederen/diensten afneemt, ofwel een bezoek pleegt aan diens website.
1.2 Bedrijf: De website thestickerfactory.nl, die namens The Stickerfactory, goederen/diensten aanbiedt aan consumenten.
1.3 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.
1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop op afstand.
1.5 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.
1.6 Aanbod: Iedere aanbieding die thestickerfactory.nl doet voor goederen of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.
1.7 Herroepingsrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van minimaal 7 werkdagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden en onder voorwaarden een overeenkomst kan ontbinden.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
2.1 thestickerfactory.nl is verplicht de tekst van haar algemene voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan de consument voor dat een overeenkomst op afstand word gesloten.
2.2 Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen bedrijf en consument die op afstand gesloten is.
2.5 Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk worden vastgelegd.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te worden omschreven.
3.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.
3.3 Voor een consument moet iedere aanbieding informatie bevatten waardoor het voor het duidelijk is welke rechten en plichten een consument heeft bij aanvaarding van het aanbod.
3.4 In ieder aanbod dient indien van toepassing vermeld te worden: de prijs, de wijze van betaling, verzendkosten en overige voorwaarden die van toepassing zijn.
3.5 Bij telefonische aanbiedingen is het wenselijk dat de consument aan het begin van het gesprek voldoende informatie krijgt om te kunnen beslissen of hij al dan niet wil verdergaan.
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de betaling door de consument is geschied en na acceptatie en schriftelijke bevestiging van het bedrijf.
4.2 De leverancier zal voor de uitvoering van de overeenkomst de consument voorzien van de nodige informatie. Deze bevatten: de belangrijkste kenmerken van goederen of diensten, prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijzen van betalen, uitvoeren en leveren, het bestaan van het Herroepingsrecht. (zie artikel 5)
4.3 Binnen de wet kan een bedrijf onderzoek doen naar kredietwaardigheid van de consument. Weigering van een aanvraag of bestelling, indien onderbouwd en naar redelijkheid is toegestaan. Tevens mag een bedrijf aangepaste voorwaarden toepassen.
4.4 Het bedrijf moet voor of bij uitvoering van de overeenkomst, de schriftelijke voorwaarden die van toepassing zijn verstrekken.
4.5 Het bedrijf dient haar bedrijfsnaam en vestigingsadres bij uitvoering van de overeenkomst aan de consument te verstrekken om hier eventuele klachten te kunnen melden.
4.6 Het bedrijf dient informatie ten aanzien van geldende garantie op goederen of service bij diensten te vermelden.
4.7 Waar van toepassing dient de duur van de overeenkomst en/of geldigheidduur van de prijs of aanbod vermeld te worden.
Artikel 5: Herroepingsrecht
5.1 De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 7 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 4).Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.
5.2 Voldoet een bedrijf niet aan haar verplichtingen conform artikel 4 geldt een termijn van 3 maanden. Voldoet het bedrijf aan haar verplichtingen conform artikel 4 binnen 3 maanden geldt de termijn van 7 werkdagen vanaf dat moment.
5.3 Een bedrijf mag geen kosten voor het opzeggen in rekening brengen. De Consument is wel verplicht de kosten voor het terugzenden van goederen betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet het bedrijf de door consument betaalde bedrag terugbetalen. Kosten voor verzending mogen in mindering worden gebracht. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Beperkingen en uitsluitingen dienen door bedrijf duidelijk te worden vermeld. Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
• voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen;
• voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
• voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
• voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
• voor de levering van kranten en tijdschriften.
• voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
• Indien de consument een lening heeft afgesloten met de leverancier of met derden om het goed of de dienst te kunnen financieren en herroept de consument de koop- of dienstverleningsovereenkomst binnen zijn bedenktijd, dan voorziet de wet in de mogelijkheid van herroeping van de lening.
Artikel 6: Prijs
6.1 De prijs van een product of dienst dient duidelijk vermeld te worden. Aanduiding van de gehanteerde valuta in symbool of woord is verplicht.
6.2 Het bedrijf vermeldt de toegepaste belastingen.
6.3 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan wel naleving van de overeenkomst te verlangen.
6.4 Bij variabele prijzen moet hier voldoende informatie over verstrekt worden en gelden eventuele prijzen als richtprijzen.
Artikel 7: Bestelling en uitvoering van bestelling
7.1 Het bedrijf moet tenzij anders overeengekomen uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling leveren. Dit geldt niet voor bestellingen die via het bestelsysteem tot stand zijn gekomen. Daar staat een levertijd voor van 48 uren, binnen werkdagen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en de betaling is geschied.
7.2 Het bedrijf zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.
7.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door het bedrijf, moet de consument hiervan in kennis worden gesteld en de mogelijkheid hebben om het reeds betaalde zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen terug te ontvangen.
7.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een overeenkomst met de consument over is gesloten, worden geacht ongevraagd te zijn.
7.5 Levering van goederen vind plaats op het adres dat door de consument is opgegeven tenzij anders overeengekomen.
7.6 Het bedrijf draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot met moment van bezorgen, tenzij anders is overeengekomen.
7.7 De consument is verplicht het bedrijf onjuistheden in ontvangen of verstrekte gegevens te melden.
Artikel 8: Betaling
8.1 De consument dient maximaal na 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen na ontvangst van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders overeengekomen met het bedrijf.
8.2 Ieder bedrijf geeft duidelijk aan op welke manier een betaling kan worden gedaan.
8.3 Bij iedere mogelijkheid wordt uitleg gegeven.
8.4 Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende voorwaarden beschikbaar worden gesteld.
8.5 Bij wanbetaling door de consument heeft het bedrijf recht om met de wettelijke beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen. Hiervan dient de consument in kennis te worden gesteld.
Artikel 9: Klachten en Geschillen
9.1 Ieder bedrijf dient de mogelijkheid aan de consument te geven om een klacht in te dienen via e-mail, fax of per post.
9.2 Bedrijven dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en binnen 30 dagen tot een passende oplossing te komen met de consument. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door het bedrijf.
9.3 Consumenten dienen schriftelijke met het betreffende bedrijf te communiceren. Het gecommuniceerde dient bewaard te worden voor eventuele bemiddeling door geschillen/klachtencommissie.
9.4 Bij het niet tot een oplossing komen met het bedrijf kan de consument een beroep doen op de geschillen/klachtencommissie. De consument dient hiervoor de schriftelijke communicatie aangaande de klacht te beschikking te stellen. Zonder bovenstaande zal de commissie geen bemiddeling starten.
9.5 Aanvragen van bemiddeling kan online en dient gedaan te worden door de consument. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij het bedrijf dient de aanvraag binnen te zijn.
9.6 Een bedrijf of consument is te alle tijden gerechtigd een geschil voor te leggen bij bevoegde rechter.
9.7 Het bedrijf dient in haar voorwaarden kenbaar te maken welk recht van toepassing is. Bij het niet vermelden hiervan is de consument bepalend onder welke jurisdictie van de bevoegde rechter het geschil zal worden aangedragen.
Artikel 10: Levering
10.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Indien de levertermijn niet haalbaar is dient het bedrijf de consument hiervan op de hoogte te brengen.
10.2 Indien een bedrijf niet binnen 30 dagen kan leveren kan de consument zonder extra kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde bedragen dienen door bedrijf binnen 30 dagen terugbetaald te worden.
10.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de consument.
10.4 Indien een bedrijf het bestelde product of de dienst niet kan leveren kan een vervanging aangeboden worden. De consument is vrij om dit al dan niet te accepteren. Voorwaarden voor bij levering van vervangende goederen of diensten blijven van kracht.
10.5 Levering dient te worden gedaan op het door de consument opgegeven aflever adres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.
10.6 Het risico van schade tijden levering aan producten ligt bij het bedrijf. Tot het moment van bezorging is het bedrijf verantwoordelijk tenzij anders overeengekomen.
Artikel 11: Beheer van gegevens en privacy
11.1 Gebruik van persoonsgegevens dient te worden gedaan met uiterste zorgvuldigheid. Hierbij word de wetgeving zover toepasselijk in acht genomen.
11.2 Consumenten die gegevens beschikbaar stellen dienen op de hoogte gehouden te worden hoe met deze gegevens word omgegaan.
11.3 Bij communicatie voor commerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven, dient de consument de keuze te krijgen dit te willen. Procedures voor het opzeggen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief dient duidelijk en eenvoudig te zijn.
11.4 De Consument moet de mogelijkheid hebben haar gegevens aan te passen.
11.5 Bij gebruik van persoonsgegevens anders dan voor de uitvoeren van een levering of dienst, dient altijd toestemming van een consument gekregen te worden.
Artikel 12: Risico
12.1 Het risico voor aanbrengen, voeren en verwijderen is volledig voor de consument.
12.2 Hetzij directe of indirecte schade aan zichzelf, alsmede aan derden ofwel aan goederen is volledig voor verantwoording van de consument. thestickerfactory.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden in dergelijke situates.
12.3 Gezien alle teksten, afbeeldingen en symbolen via een automatisch proces tot stand komen is de consument volledig aansprakelijk voor de inhoud, (lees: boodschap), van de door de consument bestelde goederen. Het is de consument dan ook niet toegestaan racistische, beledigende, (sexueel)intimiderende ofwel terroristische elementen aan te brengen in het ontwerp van de goederen.
12.4 Indien de consument auteursrechtelijk beschermd materiaal, (lees: afbeeldingen, symbolen, logo’s of beeldmerken), verkiest te gebruiken bij de totstandkoming van de goederen gaat thestickerfactory.nl er vanuit dat de consument zelf over de desbetreffende auteursrechten, ofwel uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechtmatige auteur daarvan beschikt. thestickerfactory.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schending van dergelijke auteursrechten, ofwel het misbruik ervan.
Artikel 13. Betalingen
13.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zal geschieden via automatische incasso binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangeven.
13.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van thestickerfactory.nl.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de consument zullen de verplichtingen van de consument onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.4 Door het de consument gedane betalingen strekt / strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de consument dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Incassokosten
Indien de consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.
Artikel 15: Wijziging voorwaarden
thestickerfactory.nl is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar website aan te brengen. thestickerfactory.nl zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website publiceren.